South Mountain 33" x 54 1/2" oil on panel

South Mountain


© Sally Jacobs 2011